Menuo Akcepto Document sans titre
Français
Lasta ĝisdatigo : Document sans titre 08/05/2021 18:46
Sennacia interhelpo

Je la Uno
1-a de Majo 2021
Laboro, necesu fari al ĝi sian feston !

Krom por la gelaboristoj, kiuj laboras ofte duoble dum tiu okazo, depost jam plurajn jardekojn, francie, la 1-a de majo estas travivita, ĉu, kiel feria simpla tago (la ununuro de la jaro, kie oni ne laboras estante pagita por ripozigi, "festo" oficiale starigita dum 1941 per Petain), ĉu, kiel la ceremonio-okazo de alia epoko (iom da hom-defiladoj treniĝantaj sin pli kaj pli forlasitaj krie misharmoniajn multajn postulojn). Ĉiam tio ne estis kazo.
La 1-a de majo 1886, en Chicago : en la fino de homamasiĝo (340 000 gelaboristoj) en la uzino Mac Cornick postulanta la labortagojn, daŭrigantan ok horojn, ĉirkaŭ 200 policistoj sturmas la gelaboristojn, vundantaj tie grandmultojn kaj murdas unu. August Spies, anarkista militanto, tial redaktas alvokon por nova homamasiĝo por denunci la policajn perfortaĵojn. Ĝi okazas tri tagojn poste.
La 4-a de majo 1886, ĉiam en Chicago : sur la placo Haymarket, en la fino de grava manifestacio, dum la polico decidas ankoraŭ ŝarĝi, bombo eksplodas. Se policisto mortas tie, en la kaoso, pluraj el ili mortos.
8 anarkistoj estas akuzitaj, 4 finiĝos pendumitoj (ĉiuj estos rehonorigitaj en 1993).
Jen, kiel por longtempo, tutmondo, la 1-a de majo elvokos batal-tagon por la obteno de la labor-tago de 8 horoj.

La laboro en la kapitalisma senco aperas en Anglio dum XVI ĝis XVII-jarcentoj per transformado de la direktaj ekspluatad-raportoj kaj de persona dependeco inter feŭdaj sinjoroj kaj kamparanoj. Elpelitaj de ilia bieno per la nobelaro – malnova milita aristokratio –, la kamparanoj iĝas disponebla labor-forto en la urbano merkato por partopreni je la komencoj de la industriiĝo. La parlamento, ratifikanta tiujn elpeladojn, donos senrezervan venkon al tiuj novaj kamparaj posedantoj.
Tiel, parto de tiuj kamparanoj retroviĝas kapitalismaj farmisto-salajruloj, kiuj, iliaj, ŝutas renton al ilia posedanto, kaj, kiuj estas ŝarĝitaj por rentabilitatigi la teron. La proletaro kaj la salajrularo aperas, eliminanta laŭ pansanta tempo, per la instalanta konkurenco-sistemo, ĉiu alia organizo-formo produktanta.
Ekde tiam, la laboro konsistos en devigita vendo de ĝia labor-forto sub formo de varo, kiu, ĝi-mem, iĝos produktoro de varo kaj de valoro.

Antaŭe, la homoj laboris por perlabori. Hodiaŭ, ŝtato ne domaĝas la alspezon, por ke mil-centoj da homoj simulas la laboron malaperinta en strangaj « formadejoj » aŭ « enmeto-entreprenoj » – la socia strukturo estas gardanta – por « dungecoj », kiuj ili neniam havos.
Simulante « dungecon » kaj logproponante pozitivan estonton de la labor-socio, ŝtato estigas la necesan moralan legitimadon por kruele puni pli malagrable kontraŭ lasenlaboroj kaj tiuj, kiuj rifuzas labori.
La postuloj per bruemaj krioj korŝirantaj « de la dungeco » de la korporaciaj sindikatoj kaj de multe pravigas akcelon de la detruo, de longe evidenta, de la naturaj bazoj (akvo, aero, tero) kaj de la tuta viv-formo sur tero. La lastaj obstakloj al la tut-transformado en varo de ĉiuj sociaj raportoj povas esti eliminitaj sen veki neniu kritikon, ekde tiam, ke kelkaj mizeraj « labor-postenoj » estas riskataj. Kaj la dirmaniero, laŭ kiu pli bone estas havi « ion ajn, kia laboro estas pli bone, ol havi neniun laboron » fariĝis la kredo-konfeso de ĉiuj. .

Kiel kompreni la potencon de tiu morto-maŝino, kiu, por plenumi sian laboraĵon, devas pisti ne sole tiuj, kiuj serviras ĝin, sed ankaŭ tiuj, kiuj, sentantaj sin libraj kritiki ĝin, iĝas je iliavice kaj ofte sen ilia scio agantoj ? Tiuj, kiuj denuncas hodiaŭ la imperialisman maŝinon de la kapitalismo, kiel sistemo, de kiu necesas eliri reformante ĝin, ŝajnas nescii, ke ne estas bona maŝino. Ĉiuj reagado-maŝinoj, kiaj ajn estas, transformantaj la homojn en aĵojn, en maŝinistojn, en maŝinojn, kaj finfine en kadavrojn.

Spektaklisto
« Ĉu kulturo endanĝeriĝas » ? Ŝtatproblemo kaj de kapitalismo !

La rimedoj, kiujn ni uzas en niaj bataloj estas rivelataj de niaj celoj. Estas en morbeco-konteksto pligravigita (kies direkta efiko estas virusa, plifortigita per sidema vivmaniero kaj industriigita nutrado faciliganta diabeton, tropezon kaj hipertension, la tuto intensigita per ereta partiklo-poluo kaj aliaj, resume sindemio * * Sidemio karakterizas interplektiĝon de malsanoj, de biologiaj elementoj
kaj medioj, kiuj, per ilia sinergio, pligravigas la konsekvencojn de tiuj
malsanoj sur loĝantaro.
), ke ni pridemandas la gesalajrulojn de la spektaklo pri la rimedoj, kiujn ili donas al ilia lukto. Ĉar en la nunhoro ĝenaĵoj ĉiudirekte de la kapitalista imperiismo – kies la nacio-ŝtatoj estas la plej antaŭaj partoj – se la kulturo havas sencon, ĝi povas esti nur revolucia ! Ne povas havi senco-produktadon, eĉ se tio malplaĉas al la korporaciaj sindikatoj, nur laŭmezure ĉiomaj produktistoj koncernantaj havas rezolutan libereco-postulemon.


Nova mondo
Dum jaroj 60 : pretigado de specifa senlaboreco-reĝimo pri « geintermituloj de la spektaklo », kiu koncernas nur malmultajn gesalajrojn, la kulturaj firmoj plivole funkcianta kun konstantaj personaroj.

La gelaborista klaso iras al la paradizo
Dum la tridekaj sekvantaj jaroj, ni ĉeestis ĝeneralan kreskadon de la senlaboreco ; la « kultura politiko » de ŝtato subvenciis « marĝene » produktojn.
La tutaĵo kaŭzis la multobligon de kompanioj kaj de spektakloj, okaziganta konsiderindan pligrandigon de la intermita dungiteco.

La ŝtelistoj
La gedungistoj povis uzi al ilia profito la « nula stoko » de homo fleksebleco) ; plie, la « ŝvelinta » deklaro al ADEIK (Asocio pri Dungiteco en la Industrio kaj la Komerco, franclingve : ASSEDIC) kaj la ne pago de ĉiu tago laborinta estas raportinta sur la senlaborecajn monkompensojn de la geintermituloj. Insideme, ĉantaĝo sin instalas : vi laboras sen esti deklarinta, se vi volas laboron.

Ni multe amis unu la alian
Depost la fino de la jaroj 90, la mobilizadoj por defendi senlaborecan asekur-riĝimon de la geintermituloj de la spektaklo povis kunigi samtempe gesalajruloj kaj geposedantoj en korporacia pozicio.
Kio estas korporaciismo ? La vorto « korporacia » si uzas por specifa aĵo (organizaĵon, agon) pri metiistaro. La vorto « korporaciismo » indikas, ĝin, doktrinon, kiu rekomendas socion bazi sur la komunumo de interesoj inter geposedentantoj kaj gesalajruloj. La Vichy-reĝimo, kun ĝia ĉarto de la laboro, estas eminenta ekzemplo de la aplikado de tiu funkcio.
La sindikatismo sin bazas sur tute kontraŭa ideo : tiu, ke ĉiuj gelaboristuloj havas same esti sendeposedigantaj per iliaj geposedantoj de la produktaĵo far ilia laboro, kaj, ke estas per unuiĝo kaj organizo per ili-mem, kiuj ĉesigos tiun ekspluatadon.

Laŭ la aliulo
La fleksebleco kaj la necerteco ne koncernas nure la geintermitulojn de la spektaklo, sed ĉiuj gesalajruloj, ĉies aktiveco-sektoroj (kaj ankaŭ la publika funkcio) depost longtempe nun.

La socio de la spektaklo
Do, oni estas en la situacio aŭ la antagonismo de la sociaj klasoj estas sorbita per pli alta intereso, tiu de la kulturo, kiu fakte estas nur la kultura entrepreno ; la defendo de la kulturo [ŝajne] estas la konkludo de du premisoj : estas bona aĵo kaj [ĝi] endanĝeriĝas.
Do, la proleto sin trovas devigita, je la nomo de la defendo de la kulturo, defendi ne sian rajton labori kaj laborpagi, kiu devas rezultigi, sed defendi la dungetecon tiel ĝenerale en sia sektoro.

La aventuro, estas la aventuro
Estas nur unuigantaj fronte al niaj ekspluatistoj – kaj ne kun ili – kio ajn la aktiveco-sektoro aŭ la lando aŭ ni laboras, ke ni povos transpasi la depostulon ĝi-mem, abolante la salajrecon kaj la posedantaron (pli precize la laboron komprenantan en la kapitalista senco – de ŝtato aŭ privanta – tiu subkomprenas evidente la forigon de la mono, de la komercaĵo kaj de la valoro), necesa kondiĉo por la alveno de sen klasaj socioj kaj sen ŝtato.
_______________
1 - * Sidemio karakterizas interplektiĝon de malsanoj, de biologiaj elementoj kaj medioj, kiuj, per ilia sinergio, pligravigas la konsekvencojn de tiuj malsanoj sur loĝantaro.
Ĝisdatigo
De KOVIM-19 al la diĝito

Tiu pandemia krizo nur sole sanitara temo kaj « virusa » minaco por ĉiuj, principe estas izoliĝo kaj/aŭ administra deteno, ke la loĝantoj suferis, estas politika tema, kies kompetentecoj estas eminente ekonomiaj…


Pactempo : karno por posedanto
Milittempo (pandemio) : karno por infektadoKio kaŝas la enkondukon de la diĝito en la lernejo

la okazo faras ŝteliston


Enkondukon
La teksto, kiu estis prezentata en tiu broŝureto estis publikigita de la Edukada sekcio de Paŭo-NKL-ILA. Antaŭpenso kaj instalado de diĝita disvolviĝo en la lernejo de potenco profitanta de la oportuneco de sanitara izoligo estas fonto, tie, de mordanta kaj vitriola kritikoj de niaj paŭgekunuloj paŭanoj.
La « iloj » de la komputiko apartenas de projekto, kiu estas neniel neŭtrala kaj, ja ekster la eduka sistemo, ni povas konstati ilian dele-teran kreskon, kiu kapitalisma nacia ŝtata dinamiko koncipis por in-tensigi sian produktadon.
La komputiko en vasta senco estas teknologia laborforto, kiu anstataŭigas la homan laborforton. Do ĝi responsas pri senlaboreco kaj krizo, ĉar estas malpli de gelaboruloj kaj do malpli de solvanta konsumado. Ĝi kaŭzas intensigon kaj akceladon de la laboro kaj per-mesas la militon ĉies kontraŭ ĉies interne de la firmo, dank'al « P.K. » tajlorita, kiu ebligas individuan taksadon.
Ĝi responsas pri diĝita elĵeto, invado de la komputilo, tabulkompu-tiloj, kompufonoj, novaj televidoj, kompulibroj, k.t.p., kiuj generas transformadojn de la amplekso de antropologia mutacio.
Ĝi kaŭzas detruon de la sociaj rilatoj profite al virtualaj konektoj, malkarnadon kaj virtualizadon de la interrilatoj al mio, al la mondo kaj al aliuloj.
Ĝi edukadas subjektivecojn, kiel Kapitalismaj subjektuloj : disigitaj kaj izolitaj konsumerismaj gelaboristoj, submetita pli kaj pli al difuza patriarkeco kaj al desupre truditaj normoj, sin konceptantaj, kiel ava-taroj, markoj devantaj spektakliĝi kaj sin vendi ĉiumomente.
Sed, se tiu ilo devas esti batalanta, ne forgesu, ke ĝi estas nur efiko, kaj ke la kaŭzo estas nur aliaĵo, ke la plusvaloro, aŭ reala (firmo) eltrudita de la peniga laboro de la gelaboristoj, aŭ virtuala (financado) eltrudita de estonta peniga laboro de la gelaboristoj, fundamento de la kapitalismo.
Homaro bazanta sur la interhelpo restadas konstrui kaj por tio ne-cesos transpasi la laboron, la monon, la Nacio-Ŝtate organizon, la kapitalisman konkurencon kaj retrovi la vivĝojon el la homaj projektoj elpensitaj de la bazo por la bonstato de ĉiuj.

Loka unuiĝo de Montpeljero-NKL-ILA
Strategio
Sociala
Nek maljusteca kapitaligo ! Nek neegala dispartigo ! Abolo de la laboro !

Tiu 5-a decembro 2019, francie ekas la batalo pri la emerita pensio. Tiu ne estas sindikata simpla batalo por la defendo de sociaj akiritaĵoj, ankoraŭ malpli korporacia batalo de kelkaj « privilegiaj» gelaboristosektoroj, estas fundamenta batalo por socielekto, por vivelekto.
La emeritiĝo ne estas sole la justa ripozo de la gelaboristoj post vivo de malagrabla peniga laboro, estas parto elsavas al la laboro, al ĝiaj hierarkiaj devigoj, al ĝiaj ritmoj, al la aliulopreso, al la penigeco.
Malfeliĉe, la aliro al tiu justa rekompenco, al tiu necedebla rajto, ŝajnas neebla por la gelaboristoj de multaj landoj de la mondo.

Nuntempe francie, la pensioj estas financantaj per la kapitalistaj riĉecoj (vendado de la industria produkto) estigitaj per la laboro (kotizoj de la gelaboristoj nomitaj « posedantaraj », nommaniero uzurpanta, elvokanta fakte nur parto de la kolektiva laborforto). Sed la freŝdataj teknologiaj evoluoj —  aŭtomatigado, robotigado, komputolizo, ktp. — faras, ke tiuj riĉecoj estas pli kaj pli produktataj de la « laboro » de la maŝinoj, minimumigantaj la homan laboron. Ĉi lasta iĝas ne fundamenta elemento por la reproduktado de la kapitalo kaj do, la nombro de la necesaj aktivaj gelaboristoj por la produkto estas malpliiĝa.
La argumentoj antaŭitaj interalie de Pierre-Louis Bras, prezidanto de orientado-Konsilo de la emeritaj pensioj, (kiu revenas pri la lastaj demografiaj kaj ekonomiaj antaŭkalkuloj aktualigitaj) : « signifa pligrandiĝo » pri vivespero « malproksime 2060-2070 », aŭ la « regula malkresko » de la indico inter la nombro de « gelaborantoj » kaj tio de emeritecoj, ne tenas.
Fakte, tiu argumentado reganta forgesas la fakton, ke la demografia kurbo rilata al junaj generacioj aperigas malaltiĝon de la naskokvantoj kaj do fakte, kompensas la pligrandiĝo de la geemeritoj. Tio, kio gravas por la financado de la solidareco (pensioj, senlabora asekuro, sano; ktp.), estas la rilatumo inter la nombro de personoj aĝe labori (la kotizantoj) kaj la nombro de tiuj, kiuj estas tro aĝantaj aŭ tro junaj por labori (la beneficiuloj), kun, kiuj ni povas almeti la gejunuloj atende de la unua laboro, la gelaboroj senigantaj de laboro, la ĉehejmaj virinoj aŭ viroj…
Plie, la produktadeco de la laboro pli kaj pli krekas (eĉ, se oni povas noti konjunkturan lantiĝon en tiu eko de nova jarmilo). Se ĝia kreskado daŭrigas, kiel la meza kadenco pri la venonta jarcento (po 2% dum jaro), post kvardeko de jaroj, unu laboranto dunganta produktos, dum sama labordaŭro, 2,2-oble pli, ke nune, larĝe ja certe kompensi la emeritajn pensiojn, sen ŝanĝi la pensiokotizo-procenton.
Lasta punkto, kiu ne estas sen graveco : la deficito antaŭdirita de la ŝtato al la 2025-a jaro, ne estas ŝuldanta ĉi-rilate la eksplodo de la elspezoj, relative stabilaj, sed pro malaltiĝo de la publika strebo okaziganta per leĝoj, malkreskon de la rimedoj de la sociaj kotizoj kaj akumuladon de senŝarĝigoj.

Kion daŭrigas proponi kaj eĉ altrudi la sinsekvaj diversaj registaroj, estas nova reformo, kiu helpos transdoni la nunan financadosistemon de la pensioj per dispartigo garantiita per la ŝtato al financadosistemo ĝeneraliganta per kapitaligo, administranta per la borso. T.e. per la aĉetado de valorpaperoj kongruas, aŭ al subdividado de la kapitalo de firmo (akcio), aŭ al prunto ŝtato (obligacioj) surmerkatiĝita, aŭ per la aĉetado de ŝuldoj privataj (kredito). Nia pensio estus do financi antaŭvide al estonta hipoteza laboro pligrandiĝe1.

La homogenigo de la fondusejoj al sistemo « de punktoj » estas unu el la etapoj al kapitaligo diranta, kiel « necesa » — nuntempe la plejmulto de la geemeritoj povas preni sian pension kun relative la sama aĉetpovo, kiel la gelaborantoj ; sed kun la pensio je punktoj, la ŝtato povos malpliigi la pension per la valoro de la punkto por devigi la estontajn geemeritojn kompletigi sian pension kun fondoj de pensio — mallonge, kion la ŝtato ĉiam faris : estigi deficiton por pravigi aranĝojn. Fakte, en la kapitalisma sistemo bazanta sur la monakumulado, la bezonoj de kreskanta profito de la firmoj konkurence konstanto inter iliaj je la tutmonda nivelo necesigas investadojn pli kaj pli gravajn, por produktigi pli kaj kun plej malgranda kosto. Tio implicas malgrandiĝon de la valoro de la komercaĵo produktita kaj do neeviteble, pri ĝia plusvaloro, kiu, revoki tion, estas sole produkti per la homa laboro.
Kaj, por rekuperi la monomaksimumon, la mastraro, la akciano kaj la ŝtato ( la kapitalistoj, kio !) atakas la salajran amason kaj la sociajn kotizojn, el kiuj tiuj destinantaj por la financado de la pensio.
Sed la nuna pensisistemo, prezentanta, kiel « socia akiritaĵo », estas ankaŭ por ni maljusta, neegala, nekompensiga !

_______________
1 - Nuntempe, estas 3 « formuloj » pri fondoj de pensio : la fondoj de pensio « definita publika » garantiita per la ŝtato kun, kiel regulilo la imposto, krom okaze de bankroto ; la fondoj de pensio « definita privanta » kun, regulilo la asekuro kaj ĝiaj limigoj, ĝia rezervaĵoprezo ; fine, la kotizo « definita privanta » sen garantiita, ĝenerale proponas altan rendimenton, sed pli riskantan.

Ekologio
La fino de la poluadoj tero, aero, akvo, adaptado al la klimata ŝanĝo… ?
Neebleco, tiel longe persistos tiu ekonomia-politika sistemo, ke estas la kapitalismo !


Iluzio persistas hodiaŭ : eble estus daŭrigi la kapitalisman ordon ekzistigatan nur korektonta, tra mola reformismo, la potencialajn « drivojn » (« anti-ekologiajn », « financajn », ktp.). Ke oni ne eraras : tiu kapitalismo kun homa vizaĝo estas nur kontraŭdiro en la termoj.

Kohera ekologio estas nepre kontraŭkapitalismo… sed ne devige anarkisto !
La ideoj de verda kapitalismo, de « daŭriva disvolviĝo », estas kontraŭdiraj !
Se la estroj de la tuta mondo kunvenas por, firme asertas « savi la klimaton » (COP 21, kaj la sekvantaj.), nu ebleco inter du :
 • aŭ ili koheras kun ekologio inda je iu nomo, kaj tial estas post-kapitalisma socio, kiun ili projektas establi : tial oni ĝisiros je la anarkista komunismo en la plej bona okazo, se ili abolas sian aŭtoritaton kaj sian propran povon, kaj foriri de la politika kampo, sed ankaŭ oni povos esti en ordonema ekologisistemo planizita !
 • aŭ tiuj estroj estas tie, nur por defendi la terenon, kaj por eviti la fundamentajn ekologiajn problemojn, kaj tial ili vere forigas nin pri radikalaj ekologiaj alternativoj laŭmezure ili akaparas la paroladojn kaj la amasinforman videblecon. Pli simple, tio nomiĝas fumekrano. Certe estas la dua opcio, kiu hadiaŭ superegas, estas por tio, se oni defendas koheran ekologion, ne necesas lasi sin impresiĝi per tio spektinda babilado.

 • Anti-Ŝtatitismo
  La registaro-principo ne estas la verŝajnigo de l’ ordo !

  Ĉiu registaro alkondukas al absolutismo, estas la formulo la plej pura, la plej racia, la plej energia, la plej neta, kaj ĉion konsiderante, la malplej malmorala kaj la malplej malfacila por tiu ĉi.
  Sed la absolutismo estas abomena je la praveco kaj je la libereco ; La proleto ribelas tuj, post kiam li konscias pri tiu. La organizoformo de la registaroj kaj la universaleco-manko pri la celo faris regresi iliajn kaj post koncedoj, ĉiuj pli nesufiĉaj la unuaj ol la aliaj, la absurda demokratiprincipo, kiu estus senpera, duonsenpera aŭ pera, sin trudis !

  Sed kion postulas la homaro je siaj mastroj ?
 • Kial vi pretendas regi super mi kaj direkti min ?
 • Kaj la mastroj respondas !
 • Kial la socio ne povas rezigni ordon ;
 • kial necesas el la socio homoj, kiuj obeas kaj, kiuj laboras, dum la iliaj ordonas kaj direktas ;
 • kial la individuaj kapablecoj estantaj nehomogenaj, la interesoj kontraŭaj, la pa-sioj antagonismaj, la individua havaĵo ties ĉi kontraŭaj je la havaĵo ĉies, necesas aŭtoritato, kiu fiksas la limon de rajtoj kaj de devoj, juĝanto, kiu solvas la konfliktojn, publika perfortaĵo, kiuj faras efektivigi la juĝojn. Nu, la povo, la ŝtato, estas precize tiu laŭvola aŭtoritato, tiu juĝanto, kiu tie ĉi redonas tion, kio apartenas pri li, tiu perfortaĵo, kiu garantias kaj faras respekti la pacon. La registaro resume, estas la principo kaj la garantio de la socia ordo : tie estas tio, kio deklaras la komunan saĝon.

 • Tiu prezentado ripetiĝas ekde kiam la homo faras socion. Ĝi estas ĉiam la sama indiferente laŭ la epokoj, en la buŝo ĉies la povoj : oni retrovas ĝin identa, senŝanĝa el la buŝo de la ekonomikistoj, en la ĵurnaloj, el la respublikanoj, la socialistoj, la komunistoj, la faŝistoj... Estas diferenco nur laŭ mezuro de la koncesiaĵoj, kiuj pretendas fari pri la libereco. Iluziaj koncesiaĵoj, kiuj aldonas al la formoj de registaro dirantaj moderaj, konstituciaj, demokratiaj... Hipokriteco-spico, kies gusto igas iliajn nur pli malestimindaj.
  Tiel la registaro sin prezentas, kiel la absoluta kondiĉo, sine qua non, pri la ordo. Es-tas por tio, ke ĉiam ĝi aspiras, kaj sub la tutaj maskoj, absolutismon : fakte, laŭ la prin-cipo, pli la registaro estas forto pli la ordo aproksimigas al la perfektaĵo. Tie estas kaŭzoraporto al fakto : la registaro estanta la kaŭzo kaj la fakto estus la ordo.
  Sed tiu rezonado estas malvera kaj sia konkludo libervole neakceptebla. La registaroraporto al tiu de ordo tute ne estas, kiel la Ŝtatoĉefoj firme asertas ŝiajn, tiu de la kaŭzo al la fakto, estas tiu de la propraĵo al la ĝeneralaĵo. La ordo, jen la genro ; la registaro jen la speco : kio pruvas al ni, ke la ordo tiel fiksata estus la respondo pri la socia demando ?

  Kontraŭfaŝismo
  Rekoni la faŝismon (Umberto Eco)


  Tiu ĉi franca-esperanta dulingva eldono de la libro de Umberto Eco il fasismo eterno alvokiĝas familiarigi la leganton pri du temoj : la faŝismo sub siaj sociaj aspektoj kaj siaj individuaj arketipoj, kaj Esperanto per tie traduko volanta la plej eble kongruigi la sintakson de la franca lingvo.
  En la preamblo, ni lasis Umberton Econ prezenti al vi Esperanton (lingvo tiel samrajtiga, ĉar por komunikiĝi ĉiu faras paŝon al la aliulo), per partaĵo de teksto eltiri ĉapitron La helpaj internaciaj lingvoj el sia libro franclingve titoli La esploras de la perfekta lingvo, eldonita en 1994..
  En la antaŭparolo, ni vin prezentas la faŝismon sub gxia socia angulo farante interveni verkistojn kiel Robert Paxton, Zeev Sternhell,Milza Pierre kaj Berstein Serge kaj Luigi Fabbri.
  Kaj fine, la verko Rekoni la faŝismon estas prezentanta sur la reverso depaĝo kun fronte la verkon Franclingve Reconnaître le fascisme. La verko estis aldonita de unu cento de notico por facili sian legadon, ĉar gxi prezentas de multaj referencoj, ofte malmulte aŭ malbone sciantaj.

  ________________________
  La broŝuro (108 paĝoj en la formato A5) estas je via dispono por la sumo de 2,20 € (prezo de la presaĵo fotokopie)
  Nin kontakti per retmesaĝo : contact[arobase]cnt-ait-montpellier.org
  (Dulingva detraduko)
  Preamblo de la verkisto
  Epitomo de gramatiko esperante (franclingve)
  kaj antaŭparolo de la eldonistoj


  Rekoni la faŝismon
  Reconnaître le fascisme

  1-an de Majo
  .
  La kapitalisma sistemo murdanta
  aŭ la milito ĝeneraligita por la vivanta !


  La laboro ne estas festo kaj ni scias ĉi tiun bone. Jen, preskaŭ 150 jaroj, ke ni estas varbitaj en la industria produktado.
  Sed, se francie la earo de la duonsklavismo naskiĝis, esta anglie, ke tiam cirkonstancaro, estas ĉirkaŭ 400 jaroj, la kapitalismo ; kaj 100 jaroj pli poste ĝia politika apogilo, la nacio-ŝtato permesis realigi tion, ke neniu sistemo (feŭda aŭ absolutisma) estis realiganta : la disigo de la politiko kaj de la ekonomio, kaj do ĝian ekspansion.
  Anglio estis la unua nacio investadis en la produktilon, instalanta la konkurencon kaj la propaĵon de la produktrimedoj, tiel faranta modernan eksalajrecon. Aliloke Eŭrope, la politikaj-ekonomiaj strukturoj de feŭda tipo plifortiĝis : sin apoganta sur diversaj potencoj kaj eksterekonomiaj privilegioj, la sinjoroj kaj la oficisto de la ŝato proprigis al si la troaĵoj de la kampanaroj sub formo de rentoj aŭ de impostoj. La komerco permesis riĉigon de iuj, kiuj aĉetis en ia merkato kaj revendis kun profito en aliaj.
  Do estas, sub la trudo de la angla politika-ekonomia sistemo, ke la kapitalismo enradiĝis en la tutmondo, per la potenco de sia merkato, ke ĉiuj landoj rapidos imiti provokanta dismovon de ekstrema fortego.
  Grandaj premoj de « modernigado » direktataj de la nacioj-ŝatoj, por adaptebleco al la « novigaj » teknologioj elpelos , ofte sange, la kamparanoj de iliaj kamparoj kaj allogos ilin al la urbo, kie, mizeraj, aŭ ili forkaptiĝos per la aspiratoro por freŝa viando malmultekoste, aŭ ili finiĝos en la dekadenco.

  Socia movado
  Nia tendenco pri la movado de la « flavaj veŝtoj »
  (laŭ la asembleo de la asembleoj)  Ni identigas liberecanan inklinon en la iloj uzantaj je la tereno : aŭtonomeco, senmeza direkta agado, direkta demokratio kun lokalaj asembleoj kaj asembleo de asembleoj ŝajnante celi federalismon postulan.
  Same al ili, ni povas informi la subpremon, la malestimon, la malbongloradon devenantan de tiu registaro kaj ankaŭ ĝia amasinforma komunikadkampanjo (granda debato...), same kiel komunikiloj je ĝiaj ordonoj.
  Same al ili, je la ekonomia nivelo, ni denuncas la sociajn neegalecojn kaj estas por plibonigo de la vivkondiĉoj de la « malavantaĝuloj ».
  Pri la taktika plano, ni ne povas, ke kuraĝigi la kreadon de komitatoj en la laborlokoj, strikojn kaj blokadon de la ekonomio.

  Sed, kial ĉi tiuj rimedoj kaj taktikoj tiel simpatiaj niaopinie, kaj, kiuj estas same niaj ne ĝisiras al la sama celo, ke nia ?

  Socia movado
  Asembleismo, Civitanismo kaj Klasbatalo


  Asembleismo :
  Sistemo laŭdeganta la aŭtonomecon de neformalaj aroj, kiuj ne havas ligilon inter ili, aroj formitaj per diversaj sociaj klasoj, kies interesoj estas antagonismaj, la unu ekspluatanta la aliu dungante ĉi tiu lastan. Tiu sistemo kontraŭas al federaciismo bazanta sur la homo, kiu, li, establas interhelp-pakton inter ĉiuj asembleoj de sama socia klaso (ĉi tiuj interŝanĝantaj iliaj problemoj por kunmeti liberecon, kiu ne povas esti, ke socia).
  Civitanismo : Ideologio, kies ĉefaj trajtoj havas la kredon pri la demokratio, kiel povanta bari al la kapitalismo, la projekto de ŝtatplifortigo (ŝtatoj) por utiligi tiun politikon, kun la civitanoj, kiel aktiva bazo de ĉi tiu politiko.
  La celo konfesita de la civitanismo estas humanigi kapitalismon, fari ĝi pli justa, doni al ĝi, iel diri, animosuplementon. Tie la klasbatalo estas anstataŭigita per la politika partopreno de la civitanoj, kiuj devas ne sole elekti delegitojn, sed konstante agi por fari premadon sur ili, por ke ili apliku tion, kion ili estas elektitaj. Baziĝi sur la ekspluatantoj ebligas la internaciismon : la unueco de la ekspluatantoj tra la landlimoj. Kontraŭe, sinturni al la « civitano » fine ne permesas, ke sin apogi sur inter-klasisma « popolo », kaj precipe celos nin al la nacio, kiel nesuperebla horizonto...
  Tiel, de la « popolo » ĝis la « nacio » rapide la paŝo transiras !
  Kompreneble, estas « maldekstra » naciismo, kiu pretekstas, sed tio estas dubinda. Kiel anarkiistoj , ni scias, ke tre ofte, estas rilate al la nacio, ke devenas la plej hororoj : sekurecajn leĝojn, migrajn politikojn naŭzantajn, ekstreman dekstron faŝisteman, koloniismon kaj militojn. Por ni, la nacio devas esti kritikanta kaj ne preteksti.
  Klasbatalo : Realaĵo rezultanta de piramida kaj hierakiiganta politika organizo esence propra je ekonomia sistemo, la klasbatalo kontraŭstaras la posedantojn de produktorimedoj kaj la produktistoj ; ĝi ĉesos nur, kiam la homo estigos la socian justecon. (ĉies politika kaj ekonomia egalecoj). Taktiko kontraŭstaranta la naciismon, kiu implicas konkurencon inter landoj kaj do politikajn kaj ekonomiajn militojn. La klasbatalo grupiĝas, en sia vico, ĉiun geulon ne ekspluatanta homon kaj ĝi si volas sennaciismon (termino preferanta ol internaciismo, ĉar nia stratstrategio enhavas la abolicion de la landlimoj) kaj, fakte, ĝi havas universalisman valoron.

  kontraŭproduktivismo
  Dum la donacoj, la batalo daŭru !

  ♪ « Decembre, estas apoteoze,
  La granda manĝ’ kaj la donacetoj... » ♫

  (Francio – franclingve : Hexagone, Renaud)

  Unue, estis saturnalioj kaj aliaj frenezulfestoj, kie, nur estas dum kelkaj tagoj, la estro igis sklavon kaj alterne. Eĉ, se la nuna potenco konscie organizis tiun maskeradon, moderiganta tiel la popolajn postulojn, tiam estis en la etoso, kiel sana subfosadetoso de la sociaj rilatoj : ĉi tiu senbrideco estis ofte malpermesi.
  Poste, alvenis la tempo de kristanaj eklezioj, kiuj monopoligis ĉiu laŭmaniere la jultempon, kaj agordiĝis por situigi tie la naskiĝon de ilia mesio kaj fakte kapti la festojn de la vintra solstico.
  Poste, alvenis la tempo de la kapitalisma dogmo, kie la Sam-onklo surmetis la ruĝan mantelegon kaj la blankan barbon de pacema kristnaska paĉjo por promocii ĉien la festegojn de la konsumado, kies superproduktado nutras,

  la tutmonda granda sampensado, kiu kunigas la estron kaj la sklavon laŭvolonte de la komercaĵo-idolo.
  kontraŭmilitarismo
  La milito, estas la kapitalo kaj la nacio-ŝtato !

  ♪ « Mi, mia Kolonel’, el tiu, ke mi preferas,,
  Estas tiu de dek kvar-dek ok ! » ♫

  Brassens pravas, el ĉiuj masakroj elfaras per armeanaj kapitalistoj , tiu estas milito de 14/18 la plej bela!

  Sed kiel tie okazis tiu ?

  Meze XIV-a jarcento, eŭrope, la nigra pesto alvenas. Elimininte la trionon el la eŭropa loĝantaro, ĝi kaŭzos originalan krizon de la feŭdismo. La angla respondo, dum la XVI-a jarcento, pri tio « manko por gajni » estis rekvizicio de grundoj (enclosures - angllingve) kaj la « prunto » de ĉi tiuj, kontraŭ rento (farmopago), al farmantoj, kiuj konkurence metis kaj, kiuj dungis salajrulojn por maksimumigi la produktadon : la kapitalismo naskiĝis !
  Fine XVII-a jarcento, la kapitalistaj aristokratoj (gentry) kaj la anglaj monarkistoj tenataj de la absoluta reĝimo (nobility) reciproke opozicias por havi la povon. Fine, ili dividas ĝin, la unuaj prenas la ekonomion kaj la dua la politikon. Tiutempe estas France 360 malsamaj juraj kodeksoj, en Anglio la feŭdismo sin centralizas, kaj la solan « common law » aplikis (ellaborita ekde XI-a ĝis XV-a jarcento) : la nacio-ŝtato naskiĝis !
  Kvankam la kapitalismo ne donas naskiĝon mi la nacio-ŝtato (sola sociala organizaĵo en la XVII-a jarcento, kiu dispartigas la ekonomian kaj politikan sferojn), kaj ke tiu lasta ne estas pro origino de kapitalismo, la sociaj transformoj, kiuj akcelis ĝian kreskon, estis la samaj, kiuj ebligis la nacio-ŝtaton instali sin kaj difini sin. Ekde tiam la nacio-ŝtato kaj kapitalismo estas nedisigeblaj, Tiel ke evidente al ni ŝajnas, ke abolicii unu ne fariĝos sen abolicii la alian.

  Klaslukto
  Por fini kun la laboro !

  Senĉe produktadkosto devas malhaltiĝi far agresa konkurenco kaj ĝeneraligita konkurenco. Plie tio ĉi venas adiciiĝi teknikan senlaborecon provokitan de rabotado kaj komputerprogramo ; en pluaj ondoj, la gelaboristoj estas forpelitaj de la firmoj por esti forpelitaj per maŝinoj. Tro da produktado, malpli da kosumado kaj kreditoj fariĝigitaj ne sol-ventaj provokas halton de la mona cirkulado kaj do ekonomiajn krizojn, kiuj estas neeviteblaj en la kapitalisma sistemo.
  La registaroj postvenas unu al alia kaj akompanas kun kontraŭsocialaj planaĵoj, la firmĉefojn en siaj restrukturadplanoj. Fleksebleco en ĉiuj direktoj, faciligita eksigo, malpliigado de la « socialaj kotizoj » estas voĉdonitaj per « niaj » elektituloj. Ĉio ĉi pruvas evidentan profitkoluzion inter mastroj kaj regantoj.


  Klaslukto
  Kun la leĝo El Khomeri, limo estas transirita !

  Sub la aplaŭdoj pliriĉigitaj de la gekapitalistoj, la registaro enkondukas seriozan reformon de laborkordo. La nova leĝo, kiu falas sur ni, kvankam ĝi registrigas sin en la kontinueco de la antaŭaj malbonaj damaĝoj (Inter-profesia Nacia Akordo - INA, ANI franclingve -, « reponseco-pakto », « imposto-kredito por la konkuradeco kaj la ofico », leĝo Makron, leĝo Rebsamen), efektas radikalan kaj strukturan rompon rilate al la imagemo de la sociaj akiroj obtenitaj templonge de la proletaro-klaso.

  Statutoj de NKL-ILA
  Reformitaj dum tridek kvina kongreso de oktobro 2015

  UNUA RAJTIGILO

  CELO

  Unua artikolo  
  La Nacia Konfederacio de’l Laboristo (NKL) celas :
  – La Nacia Konfederacio de’l Laboristo (NKL) celas : grupigi por la defendo de iliaj materialaj kaj moralaj interesoj, ĉiujn salajrulojn de la teritorio de la francia Ŝtato, esceptado subpremaj forcoj de Ŝtato kaj Kapitalo konsiderantaj, kiel malamikoj de la gelaboristoj ;
  – strebi, per la klasbatalo kaj la rekta agado, la liberigon de la proletoj, kiu estas realigota nur de la totala transformado de la nuna socio.
  Ĝi precizigas, ke sia volo, el socio de klasoj, kiuj luktas, estas regrupigi la ekspluatatojn cele aboli Kapitalo kaj Ŝtato per rimedo, kiu povas esti nur la tuja malapero de la sociaj klasoj far emerĝo de la anarkia komunismo. Tiu transformado efektiviĝos nur far forigado de la salajrularo, per la kolektiva realproprigo de la produktadilaro, distribuilaro, interŝanĝilaro kaj konsumilaro, kaj ĝia aŭtonoma kaj rekta organizo per la asembleoj kaj individukonsiloj koncernantaj ; la forigado de ĉiuj Ŝtatoj, de la laboro, kiel trudata kaj apartigita aktiveco de la restaĵo de la socia vivo, kaj de la proletaro estiel klaso ; kaj establo de libera, federacia kaj memmastrumada organizo.
  La KNL estas internaciista kaj proklamas sian solidarecon kun ĉiuj gelaboristoj de ĉiuj landoj kaj de ĉiuj originoj. Ĝi asocias kun la anarkisindikatistaj organizoj de aliaj landoj por studi la sociajn demandojn al la internacia skalo kaj por labori kun ili al la totala liberigo de la gelaboristoj.
  La NKL laboras por disvolvi la solidarecon kaj la kontraŭ-aŭtiritata klaskonscio el siaj anoj kaj ĉiuj proletoj kaj plifirmigi la ligilojn de frateco, kiuj unuigas ilin.


  Arkivoj

  Subpremo
  NKL-ILA-Komunikaĵo rilate al la hispane enŝloso de marionetistoj akuzitaj de apologio de la terorismo

  Vendredo la 5-a februaro 2016, du membroj de la trupo « marionetoj de malsupre » (el kiu unu estas ano de hispana NKL-sindikato) estis arestataj dum la reprezentado de ilia lasta produktado, « La sorĉistino kaj Donkristobalo », akuzitaj de apologio de la terorismo.
  La unuo de la spektaklo okazis la 29-a de lasta januaro kaj estas reludita la 31-a en Grenado, sen incidentoj kaj kun multa publiko. La vidpunkto defendita, kiu volas sin humanisma, kontraŭ certaj problemoj de la aktualaĵo, povis tranĉi el tiu de aliaj politikaj starpunktoj. La verko laŭdegas la kunekziston, la toleremecon kaj la akcepton de la malsamoj.
  Okaze de la reprezento de la 5-a de februaro, en Madrido, parto de la publiko sentis sin ĝenita de tiu verko, kaj for limiĝi je demando aŭ de la estetikaj kriterioj, alvokis la policon por denunci supozitan apologion de la terorismo. La polico arestis membrojn de « marionetoj de malsupre », kiuj, depost, estas enŝlositaj en la sekreto.


  Slipo "S"
  urĝa stato

  NOMO : FRANCIO
  ANTAŬNOMO : RESPUBLIKO
  NASKIĜANTA : 22/09/1792 EN PARIZO
  PATRO : NACIO-ŜTATO
  PATRINO : NACIA ASEMBLEO
  ALINOME : MARIANNE
  SEKSO : TRIKOLORA
  NACIECO : DÉMOKRATURO
  PRISKRIBO : FRIGA ĈAPO, KOKARDO, NUDAJ MAMOJ

  ELŜERCANTA PRO MODERNA SKLAVO, HOMAJ EKSPLOITADOJ, PLIGRAVIGA ŜTELO, ŜTATA TERORISMO KAJ ARMILA VIOLENTO PER ARO ORGANIZANTA, TRAFIKO DE ARMILOJ, KORUPTADO, KTP.

  KIEL KONDUTI : KRUELE AGRESEMA ULO, MULTEGE ARMITA, KAŜEMA ET HIPOKRITA.
  NE LASI SIN ANESTEZI PRI VORTOJ " LIBERECO, EGALECO, FRATECO ".


  Sindikatista lukto n° 249
  Frontartikolo

  Estas nun ! Estas la reeniro !
  La gelaboristoj havas malfacilajn monatfinojn kaj ili ĵonglas pro horaroj, ke la kastrem-edukaj institucioj puntrudas al iliaj infanaj.
  Sindikate parolanta, ĉie francie konfliktetaj centoj eksplodas, dum « reprezentaj kaj responsuloj sociaj partneroj » grimacas pro mobilizadtagoj kaj strikoj direktas de la bazo.

  Agadi anstataŭ elektadi
  Je niaj registoj !

  Ĉu vi estas trankviligitaj, ĉar via opinio estas pli grava ol nia ?
  Ĉu vi estas rekuraĝigitaj, ĉar oni lasas vin decidi ?
  Sed, ĉu vi scias homojn ne plu havas laboron por vivi kaj senti sin dignaj,
  kiuj ili ĉirkaŭtondas sur ilia libera tempo por simple havi tion, de kio nutri ilian familion ?

  Strategio  La anarkisindikatismo :
  radikala kaj avertita antifaŝismo

  Faŝismo : en la senco ampleksa, la vorto estas etendinta sin al ĉiu politika movo aŭ organizo, kiu, por ĝi-mem, apogas sin sur povo trudita kun la forto. Tiu domina aro, ĉefanta de diktatora Ŝtato, regas per la subpremo evakuante unu al unu tiuj kontraŭ-povoj. L’exaltation du sentiment nationaliste, la discrimination, la ségrégation et le contrôle de la société civile en sont ses principales caractéristiques. Le culte du chef et de la hiérarchie lui est indissociable et inculqué dès la prime enfance. Son économie centralisée se base sur un capitalisme sans concurrence, ploutocratique, agressif voire impérialiste, immodéré et triomphant. Car le fascisme, c’est ça ! Quand l’État montre son plus monstrueux visage en devenant absolu, contrôlant et dominant par la puissante armée de l’argent.
  Imperialismo  Malkoloniigo ?
  La franca armeo ĉiam en Afriko

  Se Necesas elekti kampon, estas el dominita kaj violentviktima popoloj, ke ni estas. Fakte, ĝi ostaĝe preniĝas inter armitaj religiaroj kaj franca armeo, kiu reprezentas nur la volon de ekspluatista klaso ; tiu ĉi esprimas sin en sia formo per la reprezenta demokratio kaj en siaj interesoj per sia kohorto de entreprenestro. Sankta unuiĝo, kiu ankoraŭ unu fojon permesas malpliigi nian libereco-spacon, kontrolante la amaskomunikilan paroladon kaj pliseverigante la Vigla-piratan planon.


  Laboro, necesu fari al ĝi sian feston !


  « Ĉu kulturo endanĝeriĝas » ? Ŝtatproblemo kaj de kapitalismo


  Sekureco, sed pri kia krizo, ĉu oni parolas.pdf


  Elŝuti 'Nek maljusteca kapitaligo ! Nek neegala dispartigo ! Abolo de la laboro !''


  Elŝuti 'La fino de la poluadoj tero, aero, akvo''

  Elŝuti 'La registaro-principo ne estas la verŝajnigo de l’ ordo !''

  Elŝuti 'Agitfolio 1-an de majo''

  Elŝuti 'Nia tendenco pri la movado de la 'flavaj vesxtoj''

  Elŝuti 'Asembleismo, Civitanismo, Klasbatalo'

  Elŝuti 'Dum la donacoj la batalo daŭru !'

  Elŝuti 'La milito, estas la kapitalo kaj la nacio-ŝtato !'

  Elŝuti 'Por fini kun la laboro'


  Elŝuti 'Kun la legxo El Khomeri limo estas transirita'


  Elŝuti 'Hispane Sxtatterorismo'


  Elŝuti 'Slipo S'


  Legi la ĵurnalon


  Legi la statutojn


  Elŝuti la afiŝon


  Militaj bazoj kaj francaj precipaj operacioj en Afriko depost 1990